• پیش بینی نشانگان اضطراب اجتماعی کودکان بر اساس انعطاف پذیری شناختی و حساسیت اضطرابی والدین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 682
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اختلال اضطراب اجتماعی کودکان بر اساس انعطاف پذیری شناختی و حساسیت اضطرابی والدین انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع دوره دوم ابتدایی در مدارس شهر شیراز بود و افراد نمونه تعداد 175 نفر از دانش آموزان بود که به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (cfi) دنیس وواندروال، پرسشنامه ی حساسیت اضطرابی فلوید و همکاران و پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون بود. پرسشنامه ها بعد از جمع آوری با نرم افزار spss 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت و بررسی فرضیه ها به کمک آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج نشان داد از ابعاد انعطاف پذیری شناختی در مادران بعد توانایی ایجاد راه حل، بعد میل به درک و بعد توانایی درک مادران به صورت منفی و معنادار قادر به پیش بینی اضطراب اجتماعی کودکان می باشد. و در پدران بعد توانایی ایجاد راه حل و بعد توانایی درک پدران به صورت منفی و معناداری قادر به پیش بینی اضطراب اجتماعی کودکان می باشد. هم چنین از ابعاد حساسیت اضطرابی، بعد ترس از نگرانی بدنی مادران، بعد کنترل شناختی مادران و بعد اضطراب دیگران در مادران به صورت مثبت و معنادار قادر به پیش بینی اضطراب اجتماعی کودکان می باشد. در پدران نیز بعد ترس از نگرانی بدنی و کنترل شناختی به صورت مثبت و معناداری قادر به پیش بینی اضطراب اجتماعی کودکان می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها