• اثربخشی آموزش مداخله های تربیتی کلاس محور (برای معلمان) بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 516
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مداخله های تربیتی کلاس محور (برای معلمان) بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان انجام شد. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون دو گروه (آزمایش و کنترل) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه اول شهرستان بیله سوار و معلمان آنان در سال تحصیلی 1396-1397 بودند که به روش نمونه گیری درسترس تعداد 10 معلم پایه اول دوره متوسطه اول و 30 نفر از دانش آموزان آنان و هم چنین تعداد 30 دانش آموز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله های تربیتی کلاس محور (10 نفر از معلمان و 30 نفر از دانش آموزان آنان) و کنترل (30 نفر از دانش آموزان) جایگزین شدند. جمع آوری داده ها در پیش آزمون و پس آزمون از طریق پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان (1999) صورت گرفت. گروه آزمایش 6 جلسه 90 دقیقه ای آموزش مداخله های تربیتی کلاس محور دریافت کردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش تحلیل کواریانس و با نرم افزار آماری spss صورت گرفت. نتایج نشان داد آموزش مداخله های تربیتی کلاس محور (برای معلمان) موجب افزایش معنادار خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان شده است (0.01(p<. نتایج به دست آمده بر لزوم ترویج برنامه های آموزشی بر پایه مداخله های تربیتی کلاس محور (برای معلمان) تاکید دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها