• مقایسه سلامت روانی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان با مشکلات یادگیری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 424
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این تحقیق با هدف مقایسه سلامت روانی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان با مشکلات یادگیری صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف نیز از نوع پژوهش کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه ناحیه یک تبریز در سال تحصیلی 1395-1396 به تعداد 11352 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی طبقه ای نسبتی بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد بدین ترتیب تعداد نمونه آماری دانش آموزان عادی 184 نفر و دانش آموزان با مشکلات یادگیری 196 نفر که در مجموع 380 نفر می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های شامل: پرسشنامه مشکلات یادگیری ویلکات و همکاران (2011)، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (1972) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون t مستقل نشان داد که بین سلامت روان در دانش آموزان عادی و دانش آموزان با مشکلات یادگیری تفاوت معنی داری وجود دارد (0.01(p<.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها