• ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه (artemisia dracunculus) دارویی ترخون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 442
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به منظور بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر خصوصیات مرفولوژی گیاه دارویی ترخون یک آزمایش فاکتوریل به صورت گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در باغ آموزشی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1389 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه باکتری از جنس های (ازتوباکتر، آزوسپیریلو، م سودوموناس)، تیمارهای ترکیب آن ها ازتوباکتر+ آزوسپیریلوم، ازتوباکتر+ سودوموناس، آزوسپیریلوم+ سودوموناس، ازتوباکتر+ آزوسپیریلوم+ سودوموناس (و تیمار شاهد) بدون باکتری (بود که به دو روش مایهکوبی ریزوم) ریزوممال (و محلولپائی برگی) اسپری (روی گیاهی ترخون اعمال شدند. نتایج نشان داد که تلقیح گیاهان توسط باکتری های محرک رشد سبب افزایش تمامی صفات مورد اندازه گیری شد. تیمار ترکیبی ازتوباکتر+ آزوسپیریلوم به صورت ریزوم مال باعث افزایش ارتفاع و وزن خشک ریزوم شد. بیش ترین مقدار برای شاخص های تعداد انشعابات ساقه و ریزوم، تعداد برگ و مجموع ارتفاع ساقه در تیمارهای ترکیبی آزوسپیریلوم+سودوموناس و تیمار ترکیبی هر سه باکتری بصورت اسپری بیش ترین عملکرد را نشان داد. با توجه به نتایج بدست آمده، تلقیح گیاهان ترخون با باکتری های محرک رشد از طریق افزایش رشد و توسعه ریشه و در نتیجه جذب بهتر و مواد غذایی از خاک می تواد سبب افزایش عملکرد و بهبود صفات کمی گیاه دارویی ترخون گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها