• تحلیلی بر تأثیر هویت و حس تعلق بر امنیت اجتماعی نمونه موردی: محله رسالت شهر مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 318
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امنیت پس از نیازهای اولیه، از مهم ترین احتیاجات بشر به شمار می رود. با توجه به توسعه های صورت گرفته در شهرها و کمبود عناصر هویت بخش و هم چنین کاهش حس تعلق به محله های جدید، مشکلاتی را به وجود آورده است مانند: کاهش میزان امنیت اجتماعی بر این مبنا ضروری ترین اقدام جهت رسیدن به امنیت اجتماعی در سطح محلات مسکونی، تقویت و ارتقا حس تعلق ساکنان به محله می باشد. در این راستا هدف از پژوهش حاضر، تحلیل میزان امنیت اجتماعی با تأکید بر تأثیرهای حس تعلق و عناصر هویت بخش بر محله رسالت شهر مشهد است. روش تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای اسنادی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 374 نفر برآورد شده است. نتیجه های تحقیق نشان می دهد که امینت اجتماعی در سطح محله رسالت پایین بوده و حس تعلق ضعیفی میان ساکنین محله برقرار است در این راستا، معیارهای حس تعلق جهت برقراری امنیت اجتماعی موردبررسی قرار گرفته اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها