• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/23
  • تعداد بازدید: 633
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  محدودیت منابع موجب شده است که واحد های تجاری در انتخاب طرح ها و انجام سرمایه گذاری های بهینه اقدام به تصمیم گیری نمایند و اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه گذاری نیازمند داشتن اطلاعات کافی می باشد که در این میان کیفیت اطلاعات حسابداری بعنوان یکی از منابع اطلاعاتی مهم در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهینه همواره مورد توجه بوده است. در این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و انتخاب سرمایه گذاری ها پرداخته شده است. متغیر مستقل این تحقیق کیفیت اطلاعات حسابداری است که اجزای آن شامل (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود سهام، هموارسازی سود سهام و قابلیت پیش بینی سود سهام) و متغیر وابسته انتخاب سرمایه گذاری می باشد. فرضیات تحقیق نیز بیانگر وجود رابطه معنادار بین هریک از اجزای تشکیل دهنده کیفیت اطلاعات حسابداری و انتخاب سرمایه گذاری می باشد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد آن ها 321 می باشد. روش نمونه گیری حذف سیستماتیک بوده که تعداد 165 شرکت در طول دروه زمانی 5 سال (1391-1395) بعنوان نمونه انتخاب گردید. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. هم چنین برای آزمون فرضیه ها از روش های آماری رگرسیونی در سطح 0.05 استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت اطلاعات حسابداری و انتخاب سرمایه گذاری رابطه مثبت وجود دارد. هم چنین نتایج نشان می دهد که بین هریک از متغیرهای کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، هموارسازی و قابلیت پیش بینی سود سهام با انتخاب سرمایه گذاری رابطه مثبت وجود دارد. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که عملکرد اطلاعات حسابداری می تواند موجب بهبود تصمیمات سرمایه گذاری شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها