اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه بین هوش سازمانی و زیر سیستم مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی، شعب منطقه سه بانک ملت)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/05/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/23
  • تعداد بازدید: 376
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این مقاله ارتباط بین هوش سازمانی و زیر سیستم مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده را مطالعه می نماید. تحقیق از نظر هدف کاربردی و توسعه ای، نحوه گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش تعداد 951 نفر از کارکنان شعب منطقه سه بانک ملت استان تهران می باشد. حجم نمونه آماری تحقیق بر اساس فرمول کوکران 220 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از ارتباط مهمی بین هوش سازمانی و زیر سیستم مدیریت دانش سازمانی می باشد، هم چنین ارتباط مهمی بین شاخص های هوش سازمانی و زیر سیستم مدیریت دانش سازمانی بویژه کاربرد دانش و روحیه کارکنان برآورد شد که دارای مهم ترین نقش می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها