اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • رابطه بین دلبستگی شغلی، مدیریت زمان، هوش معنوی با تعارض کار – خانواده در معلمان دوره متوسط دوم شهر سوسنگرد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/29
  • تعداد بازدید: 389
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر به منظور رابطه بین دلبستگی شغلی، مدیریت زمان، هوش معنوی و تعارض کار – خانواده معلمان دوره متوسط دوم شهر سوسنگرد بود. بدین منظور، تعداد 120 نفر، که از معلمان دوره متوسط دوم شهر سوسنگرد بودند، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند و پرسشنامه های دلبستگی شغلی (توسط کانونگو در سال 1982)، مدیریت زمان (توسط مقیمی در سال 1384)، هوش معنوی (توسط عبداله زاده در سال 1387) و تعارض کار–خانواده (توسط کارلسون در سال 2000) بر روی آن ها اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین دلبستگی شغلی، مدیریت زمان، هوش معنوی و تعارض کار- خانواده در معلمان دوره متوسط دوم شهر سوسنگرد رابطه وجود دارد. هم چنین نتایج رگرسیون چند گانه نشان داد که متغیرهای دلبستگی شغلی، مدیریت زمان، هوش معنوی به ترتیب پیش بینی کننده تعارض کار – خانواده معلمان دوره متوسط دوم شهر سوسنگرد می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها