• سرزندگی و نشاط در محله های شهری (مطالعه موردی محله های شهر همدان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 379
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شهرهای امروزی با مشکلات و مسائل بسیاری روبه رو هستند یکی از مهم ترین این مشکلات که برای انسان های که در شهر زندگی می کنند و بسیار مهم است ولی توجه چندانی به آن ها نمی شود مشکلات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی و غیره می باشد. امروزه در طراحی های شهری بیشتر به این موضوع ها پرداخته می شود که چگونه می توان با احداث خیابان ها، بلوارها، روگذر و زیرگذرها مشکل ترافیک را در شهر حل کرد و تنها عاملی که توجه چندانی به آن نمی شود انسان است، در حال حاضر فضاهای عمومی در شهرهای جدید فاقد هویت و سرزندگی می باشند. امروزه تأمین نشاط و سرزندگی شهری به یکی از دغدغه های اصلی نظام های مدیریت شهری به ویژه در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است، هدف از پژوهش حاضر بررسی معیارهای تأثیرگذار در ارتقاء سرزندگی و نشاط در محله ها از طریق ساماندهی منظر شهری از لحاظ ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و بررسی آن ها در محله های شهر همدان است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی محله های شهر همدان می باشد، با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 40 محله انتخاب و با نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه ها در محله های مورد نظر پخش شدند، نتایج تحقیق چه در بخش آزمون رگرسیونی و چه آزمون فریدمن نشان داد که عامل اجتماعی بیش ترین تأثیر را در سرزندگی و نشاط در محله ها داشته است و بیشترین میزان نارضایتی از محله ها نیز مربوط به همین عامل اجتماعی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها