• تحلیل تعامل و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ریسک مالی پروژه در صنعت الکترونیک با رویکرد ترکیبی چند معیاره فازی جهت (مطالعه موردی: شرکت تلوزیون شهاب)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/05/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/01
  • تعداد بازدید: 557
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ریسک را می توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهی ها می باشد، تعریف کرد. ریسک های مالی که بخشی از ریسک های تجاری هستند می توانند به ریسک هایی تعبیر شوند که مربوط به سقوط در بازارهای مالی هستند، مانند ضررهای ناشی از تغییر نرخ بهره و یا تغییر قیمت سهام. میزان پذیرش ریسک مالی می تواند به دقت بهینه شود به طوری که بنگاه بتواند بر روی فعالیت اصلی خودش تمرکز کند.از این رو،در تحقیق حاضربه ارائه یک مدل ترکیبی چند معیاره فازی جهت تحلیل تعامل و اولویت بندی عوامل تاثیرگذاربر ریسک مالی پروژه درصنعت الکترونیک پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مورد مطالعه و آگاه کامل به موضوع ریسک پروژه در صنعت الکترونیک می باشد که از طریق نمونه گیری قضاوتی دردسترس درغالب دو گروه که درگروه اول مدیران وکارشناسان ارشد سازمان به تعداد 15 نفر که برای بومی سازی مدل و به دلیل تخصصی بودن موضوع و محدودیت شناسایی افراد صاحب نظر، درگروه دوم نیزتعداد 5 نفر از خبرگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش از نوع تحلیلی که از انواع تحقیقات توصیفی -پیمایشی است و از نظرهدف تحقیق، از نوع کاربردی محسوب می شود. از سوی دیگراین تحقیق دارای ماهیت میدانی می باشد. بدین منظور ابتدا با مطالعه وبررسی متون علمی، معیارها شناسایی شده و سپس با اساتید دانشگاهی روایی آن تأیید گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که"ریسک قانونی" تأثیرگذارترین و "ریسک عملیاتی" تأثیرپذیرترین عامل می باشد. هم چنین ریسک عملیاتی بعنوان مهم ترین معیار اصلی در ریسک مالی پروژه در صنعت الکترونیک بویژه شرکت تلوزیون شهاب می باشد و ریسک های (ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک قانونی و قوانین) به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند. در نهایت براساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای مدیران و کارشناسان صنعت الکترونیک بویژه شرکت تلوزیون شهاب جهت کاهش ریسک مالی پروژه ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها