• بررسی میزان تأثیر رسانه ها بر هویت یابی دانش آموزان پیش دبستانی شهرستان ساری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/10
  • تعداد بازدید: 677
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این پژوهش، بررسی میزان تأثیر رسانه ها بر هویت یابی دانش آموزان پیش دبستانی شهرستان ساری در سال تحصیلی 96-1397 بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث موقعیت، میدانی است. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه دانش آموزان دختر و پسر کلیه مدارس شهری و روستایی شهرستان ساری به تعداد 6476 نفر (4069 نفر دختر و 2407 نفر پسر) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد  361 نفر (227 نفر دختر و 134 نفر پسر) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه استفاده شده است که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید دانشگاه تایید شده و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 84.0 به دست آمده است. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (شامل میانگین، درصد، جداول توزیع فراوانی، واریانس و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای) با کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل انجام شده به شرح زیر می باشد:1-رسانه ها بر هویت ملی دانش آموزان تأثیر دارند. 2-رسانه ها بر هویت دینی دانش آموزان تأثیر دارند. 3-رسانه ها بر هویت بومی دانش آموزان تأثیر دارند. 4-رسانه ها بر هویت جنسیتی دانش آموزان تاثیر دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها