• بررسی تاثیر برنامه های وفاداری شرکت بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بانک پارسیان شهرستان کرج)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 464
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه ها وفاداری شرکت بر وفاداری مشتری انجام پذیرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مشتریان بانک پارسیان شهرستان کرج تشکیل داده اند که بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای دسترسی به نمونه در این تحقیق، از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های بود. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته ها، از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که برنامه های وفاداری شرکت بر وفاداری مشتری تاثیر معنی داری دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها