• ارزیابی تاثیر ساختار سازمانی بر گرایش به کار آفرینی و تقویت روحیه ی کارآفرینی در سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 411
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در سازمان های نوین استقرار تفکر کارآفرینی و استفاده از آن امری اجتناب ناپذیر است و بینش و توانایی موسسان عامل تولد و مرگ سازمان هاست. پرورش و تقویت روحیه ی کارآفرینی در سازمان مستلزم فراهم آوردن بستری مناسب است که یکی از آن ها، ساختار و تشکیلات سازمانی مناسب می باشد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر گرایش به کارآفرینی می باشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از حیث جمع اوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی آباد کتول به تعداد 124 نفر می باشد. حجم نمونه 92 نفر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه لامپکین و دس (1996) جمع آوری شد که روایی محتوای پرسشنامه ها با توجه به نظر اساتید متخصص تایید شد، جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ساختار سازمانی (0.841) و برای پرسشنامه سنجش گرایش به کارآفرینی (0.921) محاسبه شد برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم افزارهای pls و v.19 spss استفاده به عمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد که از میان سه عامل تمرکز، رسمیت و پیچیدگی تنها عامل تمرکز سازمانی بر گرایش کارکنان به کارآفرینی تاثیر مثبت و معناداری دارد. از این رو ساختار بر گرایش کارآفرینانه تاثیر مثبت معناداری داشته و یافته های این پژوهش می تواند به مدیران دانشگاه در شناسایی ضعف ها و قوت های طراحی ساختار سازمانی موثر در بروز رفتارها و تمایلات افراد در جهت فعالیت های کارآفرینانه کمک کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها