• تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت های کشتیرانی با نقش میانجی جهت گیری بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 453
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت های کشتیرانی با نقش میانجی جهت گیری بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمانی بود. پژوهش بر حسب هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار گرفته و بر حسب روش، توصیفی- پیمایشی بود. در مرحله بررسی میدانی از پرسشنامه های استاندارد و با اندکی تغییرات استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و amos استفاده شد. نتایج نشانگر آن بود که جهت گیری بازار دارای اثر تعدیل کننده در رابطه مستقیم بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت می باشد. قدرت سازمانی دارای اثر تعدیل کننده در رابطه مستقیم بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت می باشد. استراتژی بازاریابی دارای اثر تعدیل کننده در رابطه مستقیم بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت می باشد. ویژگی های شرکت دارای اثر تعدیل کننده در رابطه مستقیم بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها