• پیش بینی رضایت مندی مشتریان اماکن ورزشی شهرستان کاشمر بر اساس وفاداری و کیفیت خدمات

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 383
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: این تحقیق به پیش بینی رضای مندی مشتریان اماکن ورزشی شهرستان کاشمر بر اساس وفاداری و کیفیت خدمات پرداخت.

   روش کار: روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود که جامعه آماری این تحقیق را حدود 340 نفر تشکیل می دادند که بر اساس جدول مورگان 181 نفر به عنوان نمونه آماری بطور تصادفی انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد رضایت مندی مشتری (20 سوال)، پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال (23 سوال)، و پرسشنامه وفاداری مشتری (8سوال) لیو (2008) استفاده گردید. بمنظور تحلیل نتایج از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح 0.05p< با نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: بین کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتریان اماکن ورزشی شهرستان کاشمر ارتباط معناداری وجود دارد (0.00 (p<. بین وفاداری و رضایت مندی مشریان اماکن ورزشی شهرستان کاشمر ارتباط معناداری وجود دارد (0.00 (p< و رضایت مندی مشتریان اماکن ورزشی شهرستان کاشمر بر اساس وفاداری و کیفیت خدمات قابل پیش بینی است (0.00 (p<.

  نتیجه گیری: آگاهی از مفهوم کیفیت خدمات و تلاش برای بهبود آن، به ارائه خدمات با کیفی منجر شده و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات می توان افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان را انتظار داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها