• مقایسه تاثیر مصرف زعفران و داروی بروفن بر شاخص فیزیولوژیک کوفتگی عضلانی و میزان درد ناشی از فعالیت بیشینه برونگرا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 309
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: روش های زیادی برای کاهش عوارض کوفتگی عضلانی تاخیری توسط ورزشکاران و مربیان استفاده می شود. در سال های اخیر مصرف مکملهای خوراکی، ویتامین ها و داروهای گیاهی با هدف تسهیل و تحریک قابلیت های ورزشی طرفداران بیش تری یافته است. در پی بررسی اثر مصرف دارو یا گیاهان دارویی بر کوفتگی عضلانی تحقیق حاضر با هدف مقایسه تاثیر مصرف زعفران و داروی بروفن بر شاخص فیزیولوژیک کوفتگی عضلانی و میزان درد ناشی از فعالیت بیشینه برونگرا انجام شد.

  روش کار: بدین منظور 24 نفر از مردان فوتبالیست 20 تا 30 ساله باشگاه های شهرستان شوشتر بطور تصادفی انتخاب و در سه گروه، مکمل زعفران با دوز 300 میلی گرم در روز، بروفن با دوز 400 میلی گرم در روز و مصرف دارونما دسته بندی شدند و به مدت ده روز مصرف خوراکی انجام گردید. کوفتگی عضلانی توسط یک وهله تمرین بیشینه انقباض برون گرا در عضلات پشت ران با استفاده از دستگاه بدن سازی اعمال شد. آزمون سنجش درد vas در سه مرحله پس از انجام فعالیت و اندازه گیری لاکتات دهیدروژناز (ldh) توسط خون گیری در 5 مرحله شامل قبل از انجام فعالیت، بعد از فعالیت، 24 ساعت بعد، 48 ساعت بعد و 72 ساعت بعد از فعالیت انجام گردید. داده های بدست آمده با آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر درسطح معناداری 0.05 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: یافته ها نشان داد تاثیر مکمل زعفران و داروی بروفن بر ldh معنادار نبود. هم چنین میزان درد نیز تحت تاثیر دارو و زعفران تغییر معناداری نیافت. در تغییرات لاکتات دهیدروژناز و میزان درد تفاوت بین گروه مصرف زعفران و مصرف بروفن دیده نشد.

  نتیجه گیری: با توجه به اثرات تایید نشده مداخله های مصرف زعفران خوراکی و داروهای بروفن بر نشانگران آسیب سلولی و درد ناشی از فعالیت برون گرا، مصرف بروفن و زعفران با هدف کاهش عواررض کوفتگی عضلانی توصیه نمی شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها