• تاثیر تمرینات هوازی بر هورمون های لیپیدی و استرادیول زنان مبتلا به سرطان پستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 350
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: سرطان پستان یکی از شایع ترین انواع سرطان در بین زنان است که با چاقی از طریق تولید آدیپوکاین ها و استروژن در ارتباط است. از این رو هدف از این تحقیق تاثیر تمرینات هوازی بر هورمون های لیپیدی و استرادیول زنان مبتلا به سرطان پستان می باشد.

  روش کار: ازمودنی های این تحقیق 32 زن 47 تا 57 سال،مبتلا به سرطان سینه در دو گروه 15 نفری تجربی و 17 نفری کنترل بودند که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. برنامه تمرینی شامل 16 هفته تمرین هوازی، سه روز در هفته با شدت 50 تا 75 درصد ضربان قلب هدف به مدت 30 تا 60 دقیقه بود. گروه کنترل در طول این دوره هیچ گونه فعالیت ورزشی منظمی نداشتند. فاکتورهای مورد بررسی شامل مقادیر لیپتین، استرادیول، وزن، درصد چربی، شاخص توده بدن و whr قبل و بعد از برنامه تمرینی از هر دو گروه تمرین و کنترل به عمل آمد. برای مقایسه داده ها از t همبسته و مستقل استفاده شد.

   یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه تمرینات هوازی تفاوت معنی داری بین فاکتورهای لیپتین (0.001(p=، آدینوپکتین (0.001(p=، استرادیول (0.002(p=، وزن (0.007(p=، درصد چربی (0.003(p=، شاخص توده بدن (0.001(p= و whr (0.005(p= وجود دارد، فاکتور استرادیول (0.093(p=، لیپتین (0.088(p=، آدینوپکتین (0.096(p=، وزن (0.056(p=، درصد چربی (0.089(p=، شاخص توده بدن (0.45=p) و whr (0.91=p) در گروه کنترل معنی دار نبود. هم چنین مقایسه بین دوگروه تمرینات هوازی و کنترل در فاکتورهای لیپتین (0.001(p=، آدینوپکتین (0.001(p=، استرادیول (0.007(p=، وزن (0.001(p=، درصد چربی (0.001(p=، شاخص توده بدن (0.001(p= و whr (0.001(p= تفاوت معنی داری را نشان داد.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق به نظر می رسد تمرینات هوازی با اکسیداسیون چربی و تغییر در هزینه انرژی موجب کاهش وزن، درصد چربی و مقادیر لیپتین و با افزایش سطوح آدیپونکتین در کاهش سطوح استرادیول بیماران مبتلا به سرطان پستان از طریق مهار سنتز کلسترول موثر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها