• اثرات کاشت گیاهان پوششی بر تراکم علف های هرز، عملکرد گل و ویژگی های بنه زعفران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 287
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به منظور ارزیابی عملکرد گل، خصوصیات بنه های زعفران و نیز جمعیت علف های هرز در مزرعه زعفران تحت تأثیر برخی گیاهان پوششی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در مزرعه ای سه ساله واقع در کاشمر در سال زراعی 96-95 در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی مورد مطالعه شامل کاشت گیاهان پوششی ماشک گل خوشه ای، شبدر ایرانی و جو در سه سطح 0، 50 و 100 درصد تراکم مطلوب بود. نتایج تجزیه واریانس حاکی از اثرات مثبت برخی تیمارها بر روی صفات مورد مطالعه بود. بیش ترین میزان تعداد گل (166 در مترمربع) و عملکرد اقتصادی (10.23 کیلوگرم در هکتار) در شرایط کاشت شبدر ایرانی و تراکم 50 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. هم چنین، بیش ترین تعداد علف های هرز (86.3 در مترمربع) و وزن خشک علف های هرز (140.26 گرم در هکتار) مربوط به تیمار عدم کاشت گیاه پوششی بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها