• کیفیت سود و ویژگی های حسابرسی در شرکت های با تمرکز بالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 259
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این تحقیق بررسی کیفیت سود و ویژگی های حسابرسی در شرکت های با تمرکز بالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1390 تا 1394 بوده است. توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد 100 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. از آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون f لیمر، هاسمن و آزمون لین - لوین به عنوان پیش آزمون و از آزمون رگرسیونی به عنوان پس آزمون، برای تایید و رد فرضیه های تحقیق استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزار ایویوز 7 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد، بین استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد و بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد. بین اندازه موسسات حسابرسی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد. استقلال حسابرسی، بر رابطه بین حسابرسی داخلی و کیفیت سود موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها