• انتخاب مسیر بهینه راه آهن با لحاظ نمودن اثر سازه های هیدرولیکی مسیر با روش ahp (مطالعه موردی: پروژه راه آهن کرمانشاه خسروی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/11/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/11/21
  • تعداد بازدید: 281
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این تحقیق، انتخاب مسیر بهینه پروژه راه آهن کرمانشاه خسروی با در نظر گرفتن تاثیر سازه های هیدرولیکی مسیر ساخت می باشد. از روش تحلیل سلسله مراتبی برای این تحقیق استفاده شد. جامعه شامل کارکنان دفتر فنی و کارشناسان پروژه مورد نظر می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات از نظرات کارشناسان در بخش های مختلف پروژه استفاده شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات، مصاحبه با تعدادی از کارکنان پروژه انجام شد. در میان حوزه های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص های مربوط به ملاحظات و شرایط زمین شناسی منطقه اثر یخبندان در منطقه با وزن محاسبه شده 0.19 و تورم و یخبندان با وزن محاسبه شده 0.13 و برودت مسیر با وزن محاسبه شده 0.12 مهم ترین عوامل موثر انتخاب شدند. نتایج حاصل از اعتبارسنجی معیارهای اصلی نشان داد از میان 5 معیار اصلی مورد بررسی، شاخص های مربوط به زیرسازی با وزن شاخص 0.47 مهم ترین شاخص است. بعد از آن شاخص های مربوط به ملاحظات و شرایط زمین شناسی منطقه و شاخص های مربوط به دسترسی به منابع هر کدام با مقدار وزن 0.21 عوامل مهم در تعیین مسیر پروژه راه آهن کرمانشاه خسروی بدست آمدند. نتایج نشان داد که کم ترین میزان آلفای کرونباخ متعلق به پرسش های مربوط به مراحل اجرایی سازه با 76 درصد و بیش ترین آن مربوط به شرایط زمین شناختی پروژه برابر با 86 درصد محاسبه گردید که نشان دهنده این است که اعتبار شاخص های تعیین شده و اوزان آن ها مورد تایید می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها