• تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر میزان بتاگلوکان و دیگر خصوصیات کیفی قارچ دارویی آگاریکوس بلازئی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/07
  • تعداد بازدید: 334
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  قارچ agaricus blazei، از مهم ترین قارچ های خوراکی- دارویی جهان می باشد که به صورت تازه، محصول خشک شده و فرآورده های مختلف دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به عمر انباری کوتاه قارچ های خوراکی، بررسی روش های مختلف فرآوری در جهت افزایش کیفیت و مدت زمان نگهداری محصول حائز اهمیت است. بدین منظور پژوهش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا و به بررسی میزان بتاگلوکان، ظرفیت آنتی اکسیدانی و خصوصیات رنگ قارچ بلازئی تحت تاثیر نوع خاک پوششی (کمپوست برگشتی و ورمی کمپوست) در مرحله رشد و روش های مختلف خشک کردن (آون، مایکروویو و انجماد خشک) پرداخته شد. نتایج نشان داد، بیش ترین میزان شاخص lدر روش انجماد خشک و بستر حاوی کمپوست برگشتی قارچ و ورمی کمپوست مشاهده شد. در حالی که کم ترین میزان در روش آوزن و بستر حاوی ورمی کمپوست حاصل گردید. بیش ترین میزان شاخص b,a و بیش ترین میزان بتاگلوکان نیز در روش مایکروویو و بستر حاوی کمپوست برگشتی قارچ حاصل شد. در حالی که کم ترین میزان شاخص a در روش آون و انجماد خشک و بستر حاوی ورمی کمپوست برگشت قارچ حاصل شد. در حالی که کم ترین میزان شاخص a در روش آون و انجماد خشک و بستر حاوی ورمی کمپوست و کم ترین میزان شاخص b در بستر حاوی ورمی کمپوست و روش آون مشاهده گردید. بیش ترین ظرفیت آنتی اکسیدانی نیز در روش مایکروویو و بستر حاوی کمپوست برگشتی قارچ و ورمی کمپوست و روش انجماد خشک و بستر حاوی ورمی کمپوست مشاهده شد. در حالی که، کم ترین میزان در روش آون و بستر حاوی کمپوست برگشتی قارچ حاصل شد. کم ترین میزان بتاگلوکان در بستر حاوی ورمی کمپوست و خشک کردن از طریق انجماد خشک مشاهده شد. روش های مختلف خشک کردن و خاک پوششی مختلف تاثیرات متفاوتی را بر خصوصیات کیفی قارچ بلازئی نشان دادند. به طوری که روش مایکروویو و کمپوست برگشتی قارچ بیش ترین تاثیر را بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و حفظ ترکیب دارویی بتاگلوکان نشان دادند. در حالی که روش انجماد خشک بیش ترین تاثیر را در حفظ روشنایی رنگ نمونه های قارچ نشان داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها