• تغییرات میزان، عملکرد و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه بالنگ در مراحل مختلف تغییر رنگ پوست

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/07
  • تعداد بازدید: 558
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بالنگ با نام علمی citrus medica l. var. macrocarpa risso درختی است متعلق به خانواده مرکبات که در جنوب ایران مورد کشت و کار قرار می گیرد. بخش بیرونی پوست این میوه دارای اسانس می باشد که در صنایع داروسازی و غذایی کاربرد زیادی دارد. هم زمان با تغییر رنگ پوست میوه، ویژگی های کمی و کیفی اسانس تحت تاثیر قرار می گیرد. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مرحله رسیدن میوه بر خصوصیات کمی و کیفی اسانس، آزمایشی بر پایه بلوک های کامل تصادفی شامل 4 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل مراحل تغییر رنگ میوه در 4 مرحله شامل رسیده- سبز، مرحله تغییر رنگ (سبز- زرد)، مرحله رسیده- زرد و مرحله خیلی رسیده (زرد پررنگ) بود. مهم ترین صفات اندازه گیری شده شامل درصد اسانس، عملکرد اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس بود. نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار مرحله رسیدن میوه بر صفات اندازه گیری شده بود. تغییرات میزان اسانس در مراحل مختلف تغییر رنگ میوه در محدوده 0.60 تا 0.77 درصد بود و تلفات آماری معنی داری از این نظر در مراحل مختلف بلوغ مشاهده نگردید. ولی از نظر عملکرد اسانس اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشت و بالاترین عملکرد اسانس (0.12 میلی متر در میوه) مربوط به مرحله رسیده بود. بیش ترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس در مرحله خیلی رسیده (76.08 درصد) اندازه گیری شد و میزان فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس میوه بالنگ طی رسیدن میوه افزایش معنی داری یافت. به طور کلی بهترین زمان برای دستیابی به حداکثر عملکرد انسانس مرحله رسیده- زرد و بهترین مرحله از نظر فعالیت آنتی اکسیدانی مرحله خیلی رسیده شناسایی گردید که این مهم از لحاظ دسترسی به حداکثر اسانس و کیفیت آن حائز اهمیت می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها