• بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد گل و اسانس ژنوتیپ های مختلف گل محمدی در شهرستان گناباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/07
  • تعداد بازدید: 238
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  گل محمدی یکی از گیاهان مهم استان خراسان رضوی محسوب می شود که در حال حاضر در شهرستان های مختلف استان مورد کشت و کار قرار می گیرد و سطح زیر کشت آن در حال افزایش است. اهمیت این گیاه از جنبه های مختلف اقتصادی، دارویی و بهداشتی و سازگاری آن با شرایط محیطی مختلف زمینه توسعه کشت آن را فراهم نموده است که می تواند اشتغال زایی و درآمد مناسبی برای کشاورزان استان داشته باشد. این پژوهش به منظور بررسی میزان عملکرد کمی و کیفی 11 ژنوتیپ برتر گل محمدی در ایستگاه تحقیقات زعفران و گیاهان دارویی شهرستان گناباد انجام گرفت. پس از ریشه دار شدن قلمه های انتخابی از پایه های مادری در شرایط گلخانه، ژنوتیپ های منتخب در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار کشت گردیدند. از هر ژنوتیپ تعداد 27 پایه با فواصل 3*4 متر کشت و پس از کاشت صفات مختلف رشدی و عملکردی ژنوتیپ ها یادداشت برداری و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار sas آنالیز شدند. نتایج تجزیه واریانس برای صفات مورد بررسی شامل تعداد گل، عملکرد گل و گلبرگ، درصد و عملکرد اسانس برای ژنوتیپ های مختلف کشت شده، اختلاف معنی داری در سطح 1% را نشان دادند که دلالت بر تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مورد مطالعه دارد. مقایسه میانگین های عملکرد گل و صفات مختلف در ژنوتیپ های مورد بررسی در منطقه کشت شده تفاوت زیادی را نشان دادند. در سال های مختلف یادداشت برداری ژنوتیپ فارس 1 بالاترین میانگین عملکرد گل را به خود اختصاص داد و ژنوتیپ های خراسان جنوبی، اصفهان 9 و 5 نیز عملکرد مناسبی داشتند. ژنوتیپ های دائم گل و کرمان کم ترین عملکرد گل را تولید نمودند. بر اساس نتایج حاصله از بین ژنوتیپ های مورد بررسی بیش ترین عملکرد اسانس مربوط به ژنوتیپ خراسان رضوی 3 در ایستگاه گناباد با مقدار 1.17 گرم در بوته بدست آمد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها