• تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه تحت شرایط تنش شوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/07
  • تعداد بازدید: 358
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به منظور بررسی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای گیاه دارویی رازیانه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار تحت شرایط گلخانه ای اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح محلول پاشی سالیسیلیک اسید (صفر، 250 و 500 میکرومولار) و پنج سطح تنش شوری (صفر، 3، 6، 9 و 12 دسی زیمنس) بود. با افزایش غلظت شوری صفاتی مانند تعداد چتر و چترک در بوته، تعداد دانه در چتر و چترک، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک کاهش ولی شاخص برداشت افزایش یافت. محلول پاشی با سالیسیلیک اسید سبب کاهش اثرات نامطلوب تنش شوری گردید. غلظت 500 میکرومولار سالیسیلیک اسید روی تمام صفات مورد ارزیابی بجز شاخص برداشت، مطلوب تر از غلظت 250 میکرومولار بود و توانست اثرات تنش شوری را کاهش دهد. با افزایش سطح شوری از کارایی سالیسیلیک اسید نیز کاسته گردید به طوری که بیش ترین اثر سالیسیلیک اسید در تیمار شاهد و کم ترین آن در بالاترین غلظت نمک مشاهده گردید. نتایج نشان داد که کاربرد سالیسیلیک اسید می تواند به عنوان یک ترکیب موثر در کاهش اثرات تنش شوری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها