• مطالعه کارایی عوامل اجتماعی بر میزان همکاری شهروندان در مدیریت امور شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 271
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مطالعه کارایی عوامل اجتماعی بر میزان همکاری شهروندان در مدیریت امور شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

  این پژوهش با هدف بررسی کارایی عوامل اجتماعی بر میزان همکاری شهروندان در مدیریت امور شهری شهر اصفهان انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. گروه نمونه از بین شهروندان اصفهانی در سال 1397 انتخاب شد؛ بدین صورت که در مناطق 15 گانه شهر اصفهان تعداد 384 نفر از زنان و مردان به صورت تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار پژوهش در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. جهت ارزیابی هدف پژوهش از آزمون آماری تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد که، عضویت در گروه های ثانویه و داوطلبانه به میزان 0.26، انسجام اجتماعی به میزان 0.14، اعتماد اجتماعی به میزان 0.32 احساس بی رغبتی و بی قدرتی سیاسی به میزان 0.13 و پایگاه اجتماعی اقتصادی شهروندان به میزان 0.22 میزان مشارکت های مردمی در امور شهری را پیش بینی می کند؛ بنابراین این عوامل بر میزان مشارکت در امور شهری شهروندان تأثیر معناداری دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها