• بررسی عوامل موثر بر ریسک های ایمنی و امنیتی در اماکن و رویدادهای ورزشی (مطالعه موردی: اماکن ورزشی غرب استان مازندران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 351
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی عوامل موثر بر ریسک های ایمنی و امنیتی در اماکن و رویدادهای ورزشی (مطالعه موردی: اماکن ورزشی غرب استان مازندران)

  زمینه و هدف: این تحقیق با هدف بررسی وضعیت ریسک های ایمنی و امنیتی در اماکن و رویدادهای ورزشی غرب استان مازندران تدوین شد.

  روش کار: پژوهش حاضر ازنوع توصیفی- همبستگی است که ازطریق پرسشنامه، چک لیست و مشاهده حضوری محقق در این اماکن انجام شده است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر را کلیه اماکن ورزشی غرب استان مازندران و مدیران این اماکن تشکیل می دادند که تعداشان 287 مکان ورزشی بود. نمونه آماری تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان تعداد 165 مکان ورزشی و مدیران آن مکان های ورزشی بودند. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست برای سنجش ریسک های ایمنی اماکن ورزشی استفاده شد که در مجموع 96 سوال پس از بررسی روایی در پنج بخش ایمنی تاسیسات و ساخت و ساز، ایمنی امکانات بهداشتی، ایمنی پوشش ها، جایگاه تماشاچیان و سکوها، ایمنی تجهیزات، حریم ها و خطوط را تشکیل دادند. هم چنین پرسشنامه محقق ساخته از 5 مولفه که عبارت اند از: زیرساختی، سخت افزاری، فرهنگی، اجتماعی- سیاسی، امنیتی- اقتصادی و مدیریتی و 30 گویه نیز برای سنجش ریسک های ایمنی رویدادهای ورزشی استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق نظرسنجی از خبرگان روایی صوری و محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنف، تی تک نمونه و آزمون فریدمن) استفاده شد.

  یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت ریسک های ایمنی و امنیتی در اماکن و رویدادهای ورزشی غرب استان مازندران در شرایط مطلوبی نمی باشد. هم چنین وضعیت ریسک های ایمنی تاسیسات و ساخت و ساز، ایمنی امکانات بهداشتی، ایمنی پوشش ها، جایگاه تماشاچیان و سکوها، ایمنی تجهیزات، حریم ها و خطوط و ایمنی استخر اماکن و رویدادهای ورزشی غرب استان مازندران در شرایط مطلوبی نمی باشد. در بخش ریسک های ایمنی رویدادهای ورزشی نتایج نشان داد که به ترتیب ضعف عوامل مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، زیرساختی و فرهنگی اجتماعی مهم ترین ریسک های برگزاری رویدادهای ورزشی در غرب استان مازندران می باشند.

  نتیجه گیری: به نظر می رسد مدیران و برنامه ریزان گردشگری استان مازندران باید به وضعیت نامناسب ریسک های ایمنی و امنیتی در اماکن و رویدادهای ورزشی توجه ویژهای مبذول دارند و در جهت رفع آن بکوشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها