• رابطه سلامت معنوی با پرخاشگری در دانشجویان ورزشکار شهر جهرم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 309
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله رابطه سلامت معنوی با پرخاشگری در دانشجویان ورزشکار شهر جهرم

  زمینه و هدف: در سال های اخیر معنویت به عنوان یکی از ابعاد وجودی انسان، به دلیل تاثیر بر سلامت روان مورد توجه متخصصان حوزه سلامت قرار گرفته است که از عوامل مهم و تاثیرگذار بر پرخاشگری، اضطراب و خشم گزارش شده است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سلامت معنوی با پرخاشگری در بین دانشجویان ورزشکار شهر جهرم می باشد.

  روش کار: روش این تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان علوم ورزشی شهر جهرم بود که تعداد آن ها حدود 230 نفر بود که بر اساس جدول مورگان 140 نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات مرتبط با سلامت معنوی از پرسش نامه 20 سوالی پولوتزین و الیسون (1982) که دارای دو بعد (سلامت مذهبی و سلامت وجودی) بود و هم چنین برای پرخاشگری از پرسشنامه باس و پری (1992) که شامل 29 سوال و چهار مولفه پرخاشگری بدنی، (پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت) بود استفاده شد. جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگراف-اسمینوف و رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی استفاده شد.

  یافته ها: یافته های توصیفی تحقیق نشان داد که از بین ابعاد سلامت معنوی، میانگین سلامت مذهبی (3.86) در بین ورزشکاران بیش ترین میزان است. هم چنین نتایج نشان داد که میزان پرخاشگری دانشجویان ورزشکار در حد متوسط (2.70) است در این بین بیش ترین میزان پرخاشکری مربوط به خشم (2.72) می باشد. یافته ها نشان داد رابطه منفی و معنی داری بین سلامت معنوی و پرخاشگری دانشجویان علوم ورزشی جهرم وجود دارد (0.386-=r، 0.001=p).

  نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که با کاهش سلامت معنوی و ابعاد آن در دانشجویان ورزشکار، پرخاشگری در بین آن ها بیش تر و بالعکس می شود. بنابراین به مدیران ورزشی و مربیان پیشنهاد می شود زمینه لازم برای ایجاد سلامت معنوی را در دانشجویان ورزشکار ایجاد نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها