• اثر نوشیدنی ترکیبی کافئین بی کربنات سدیم بر اجرای آزمون مهارتی ویژه، لاکتات خون و شاخص های ضربان قلب در کاراته کارهای نخبه ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 391
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر نوشیدنی ترکیبی کافئین بی کربنات سدیم بر اجرای آزمون مهارتی ویژه، لاکتات خون و شاخص های ضربان قلب در کاراته کارهای نخبه ایران

  مقدمه: برای ورزشکاران استفاده از نوشیدنی های ورزشی جهت کمک به آن ها برای رسیدن به اوج اجرا یک مسئله مهم می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر نوشیدنی ترکیبی کافئین بیکربنات سدیم بر اجرای آزمون مهارتی ویژه، لاکتات خون و شاخص های ضربان قلب در کاراته کارهای نخبه ایران می باشد.

  مواد و روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی بوده و 8 کاراته کای نخبه ایران (با میانگین سنی 0.5± 21.5 سال) به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به صورت تصادفی و با الگوی دو سویه کور در سه روز مجزا که در روز اول بدون مکمل و بدون دارونما بودند، در روز دوم با مکمل بی کربنات سدیم و کافئین و در روز سوم با دارونما تقسیم شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری spss 21 استفاده شد.

  یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پس از نوشیدنی ترکیبی کافئین و بیکربنات سدیم، افزایش معناداری در اجرای آزمون مهارتی ویژه در کاراته مشاهده شد (p=0/001). هم چنین نتایج نشان داد مقادیر لاکتات، فشارخون و ضربان قلب در هر مرحله پیش آزمون، بلافاصله بعد از آزمون و در دوره بازگشت به حالت اولیه به طور معناداری افزایش می یابد (0.05(p<. مقادیر فشارخون و ضربان قلب در دوره بازگشت به حالت اولیه در گروه مکمل (مصرف کننده نوشیدنی کافئین و بی کربنات سدیم) به طور معناداری از گروه های دیگر پایین تر بود.

  نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نوشیدنی های ورزشی نه تنها موجب بهبود فشارخون و ضربان قلب در کاراته کارهای نخبه ایرانی می گردد بلکه برای افزایش عملکرد ورزشی می تواند مفید باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها