• بررسی مقایسه ای امید به زندگی در بین ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات جهانی بیماران پیوند اعضا با غیر ورزشکاران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 505
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی مقایسه ای امید به زندگی در بین ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات جهانی بیماران پیوند اعضا با غیر ورزشکاران

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه امید به زندگی ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات جهانی بیماران پیوند اعضا با غیر ورزشکاران بود. روش تحقیق با توجه به اهداف و فرضیه ها، علی- مقایسه ای بود که داده های مورد نیاز آن به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ورزشکاران ملی بیمار پیوند اعضا و بیماران پیوند اعضا غیر ورزشکار بودند و نمونه آماری را 62 نفر از ورزشکاران حاضر در مسابقات جهانی اسپانیا و 62 نفر از بیماران پیوند اعضا غیر ورزشکار که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، تشکیل دادند. جهت ابزار جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندراد در امید به زندگی کرمان و همکاران استفاده گردید. برای انجام محاسباست آماری بسته نرم افزاری spss22 به کار گرفته شد.

  در قسمت آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت آزمون نرمال بودن توزیعی داده ها، هم چنین از آزمون تی تک نمونه مستقل برای بررسی وضعیت متغیرها، آزمون لوین و آزمون t مستقل جهت مقایسه استفاده گردید. نتایج نشان داد متغیرهای امید به زندگی ورزشکاران حرفه ای تیم های پیوند اعضا از وضعیت مطلوبی برخوردار است و بین ویژگی امید به زندگی در ورزشکاران حرفه ای و غیر ورزشکاران پیوند اعضا اختلاف معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها