• رابطه بین دلبستگی و امید به زندگی با رضایتمندی در دانشجویان رشته علوم سیاسی و حقوق دانشگاه گیلان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 266
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله رابطه بین دلبستگی و امید به زندگی با رضایتمندی در دانشجویان رشته علوم سیاسی و حقوق دانشگاه گیلان

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دلبستگی و امید به زندگی با رضایتمندی در دانشجویان رشته علوم سیاسی و حقوق دانشگاه گیلان می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان علوم سیاسی و حقوق که به شیوه ی تصادفی در دسترس 120 نفر برای این پژوهش انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه ی دلبستگی، امید به زندگی و رضایتمندی از زندگی فردی ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس (مانوا) تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص آماری تحلیل همبستگی نشان داد که بین شاخص های دلبستگی، امید به زندگی با رضایتمندی از زندگی فردی رابطه معنادار بود (0.01p<). هم چنین بین دلبستگی، امید به زندگی با رضایتمندی از زندگی فردی در دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت.

  باید گفت که طبق این نتایج برنامه با اجرای برنامه های آموزشی می تواند رهیافتی مناسب برای بهبود دلبستگی و افزیش امید به زندگی در دانشجویان باشد. هر چند انجام تحقیقات بیشتر با نمونه بزرگ تر و امکان کنترل های محیطی بیشتر ممکن است نتایج دقیقتری را برای پژوهشگران فراهم سازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها