• استفاده از مدل aquacrop برای مدیریت آب و تعیین عمق و زمان آبیاری گندم زمستانه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 405
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله استفاده از مدل aquacrop برای مدیریت آب و تعیین عمق و زمان آبیاری گندم زمستانه

  مدیرت آبیاری و تعیین مقدار و زمان از عوامل مهم در استفاده بهینه از آب است. اخیرا مدل aquacrop برای شبیه سازی رشد و محصول گیاهان ارائه شده است که استفاده از آن برای زمانبندی آبیاری خیلی راحت میباشد در این پژوهش تیمارهای آزمایش شامل آبیاری در هفت سطح، شرایط نزدیک به دیم (i1) و مقادیر 20% (i2)، 40% (i3)، 60% (i4)، 80% (i5)، 100% (i6)و 120% آبیاری کامل (i7) و دو سطح کود نیتروژن شامل صفر (n1) و 300 کیلوگرم در هکتار (n2) بود. برای واسنجی و اعتبار سنجی مدل در برآورد تبخیر-تعرق واقعی گندم از داده های حاصله در سال های زراعی 89 - 1388 و 90 - 1389 برای کشت گندم زمستانه رقم شیراز در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز استفاده گردید. برای برآورد مقدار و زمان آبیاری از مدل aquacrop استفاده گردید.

  در این پژوهش قابلیت مدل aquacrop در تعیین عمق و زمان آبیاری برای مدیریت آبیاری کشت گندم استفاده شد. برای تعیین مقدار و زمان آبیاری ابتدا متوسط داده های روزانه سال های قبلی وارد شد سپس بعد از هر هفته و یا تا زمان آبیاری، داده های کنونی جایگزین گردید. مقدار نرمال شده میانگین جذر مربعات خطا  (nrmse) برای مقادیر شبیه سازی شده ماده خشک و محصول دانه با استفاده از مدل در تیمارهای آبیاری n1 و آبیاری بدون کود n2 به ترتیب 0.054 و 0.092 بدست آمد. با توجه به شبیه سازی خوب مدل برای محصول ماده خشک و دانه می توان گفت زمان و عمق آبیاری که توسط مدل شبیه سازی شده از دقت بالایی برخوردار بوده و هم چنین سهولت کار با مدل بالا است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها