• اثر تنش محلول دهی فسفر بر برخی صفات رشدی و عملکردی توت فرنگی در کشت گلخانه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 216
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر تنش محلول دهی فسفر بر برخی صفات رشدی و عملکردی توت فرنگی در کشت گلخانه ای

  کشت بدون خاک (هیدروپونیک) بهترین تکنولوژی تولید گیاهی نه تنها برای جوامع شهری بلکه برای جوامع با محدودیت زمین، نیروی کار و منابع می باشد. بسترهای مختلف کشت می تواند یکی از مهم ترین بخش ها، در سیستم هیدرویونیک باشد. به منظور بررسی اثر تنش محلول دهی فسفر بر برخی صفات توت فرهنگی در کشت گلخانه ای آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شاهد تهران اجرا گردید. غلظت های مختلف تنش محلول دهی فسفر در سه سطح (5، 10 میلی گرم در لیتر و شاهد 20 میلی گرم در لیتر) از منبع منوپتاسیم فسفات به عنوان تیمارهای مورد بررسی منظور شد.

  نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین غلظت های مختلف تنش محلول دهی فسفر از نظر تعداد گل، تعداد میوه و فسفر برگ تفاوت معنی داری وجود داشت. مصرف مقدار 10 میلی گرم در لیتر تنش محلول دهی فسفر بیش ترین تعداد گل و تعداد میوه را به ترتیب با میانگین 18.14 درصد و 20.32 درصد تولید کرد. بیش ترین عنصر فسفر برگ مربوط به غلظت 5 میلی گرم در لیتر تنش محلول دهی فسفر به دست آمد. غلظت های اعمال شده محلول دهی فسفر تاثیر معنی داری بر صفات وزن تر و خشک ریشه نداشت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد مصرف مقدار 10 میلی گرم در لیتر تنش محلول دهی فسفر به دلیل افزایش عملکرد برای کشت توت فرنگی در شرایط گلخانه ای قابل توصیه می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها