• تعیین دماهای کاردینال برای جوانه زنی بذر تره ایرانی allium ampeloprasum ssp. persicum و جعفری (petroselinum pldnvqhcrispum)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 248
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تعیین دماهای کاردینال برای جوانه زنی بذر تره ایرانی allium ampeloprasum ssp. persicum و جعفری (petroselinum pldnvqhcrispum)

  در این مطالعه، تاثیر درجه حرارت های مختلف بر جوانه زنی بذر دو گونه ی تره ایرانی allium ampeloprasum ssp. persicum و جعفری (petroselinum pldnvqhcrispum) به منظور تعیین درجه حرارت های حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی آن ها بصورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار، بطور جداگانه برای هر گونه، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تیمارهای 0.5، 3، 6، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تاثیر درجه حرارت روی سرعت جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی در هر دو گونه، معنی دار بود. بالاترین سرعت جوانه زنی و شاخص سرعت رشد در 20 و 15 درجه سانتی گراد به ترتیب برای تره ایرانی و جعفری به دست آمد. حداکثر درصد جوانه زنی 100% بود که در هر دو گونه در محدوده دمای 3 تا 25 و 3 تا 15 درجه سانتی گراد به ترتیب برای تره ایرانی و جعفری بود.

  درجه حرارت بهینه برای جوانه زنی بذر تره ایرانی 15 تا 25 و برای جعفری 10 تا 20 درجه سانتی گراد بود. با افزایش یا کاهش درجه حرارت از این محدوده، جوانه زنی بذر به طور قابل توجهی کاهش یافت. بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون خطی و درجه دوم بین سرعت جوانه زنی و درجه حرارت در هر دو گونه، برای جعفری، دماهای کاردینال در رگرسیون خطی و درجه دوم به ترتیب برابر بود با 1.97، 14.81 و 27.86 و 1.12، 14.5 و 27.87 و برای تره ایرانی این اعداد برابر بودند با 0.92، 19.75 و 40.66 و 1.68، 19.06و 36.44.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها