• ظرفیت باربری و میزان نشست پی های ساخته شده در مجاورت گود ها با استفاده از نرم افزار plaxis

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 261
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ظرفیت باربری و میزان نشست پی های ساخته شده در مجاورت گود ها با استفاده از نرم افزار plaxis

  یکی از مباحث اولیه و حائز اهمیت در مهندسی ژئوتکنیک، حصول مقدار ظرفیت باربری و نشست پی ها می باشد. باری را که منجر به ایجاد گسیختگی برش در خاک نزدیک فونداسیون می گردد، اصطلاحاً ظرفیت باربری نهایی فونداسیون می نامند. در سال های اخیر به دلیل رشد جمعیت، افزایش ساخت و سازها و محدودیت زمین مثلاً برای احداث پل ها و یا به منظور ارضای اهداف معماری یا گودبرداری زمین های مجاور به منظور ساخت بناهای جدید، ساخت سازه ها در مجاورت یا بر روی گودهای شیب دار اجتناب ناپذیر است. نکته حائز اهمیت در احداث پیاینگونه سازه ها این است که مقدار نشست و ظرفیت بابری پی آن ها به شدت تحت تأثیر وجود شیب قرار می گیرد.

  به طوری که مقدار ظرفیت باربری پی در مجاورت گود شیبدار بسیار کم تر از ظرفیت باربری پی در سطح افق بوده و نشست متناظر با آن نیز برای پی در مجاورت گود شیبدار بیش تر از نشست پی بر روی سطح افقی می باشد. این امر در برخی موارد منجر به ناپایداری و ریزش گود نیز می گردد. بنابراین بررسی مقدار تغییرات نشست و ظرفیت باربری پی ها در مجاورت گودهای شیبدار حائز اهمیت می باشد. طراحی پی ها تحت این شرایط معمولاً پیچیده بوده و مقالات انجام گرفته در این زمینه محدود می باشند. در این تحقیق با بهره گیری از نرمافزار plaxis به بررسی پارامترهای مؤثر بر مقدار نشست و ظرفیت باربری پی های احداث شده در مجاورت گودهای شیبدار و مقایسه با حالت سطح افق در بهبود مقدار نشست و ظرفیت باربری چنین پی هایی پرداختیم. در انتها مناسب ترین مقدار برای هر یک از پارامترهای مؤثر (نظیر عرض پی، فاصله از لبه گود، زاویه گود) و حداقل نشست و حداکثر ظرفیت باربری حاصل می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها