• بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان (مطلعه موردی: دانشگاه ارومیه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/26
  • تعداد بازدید: 198
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان (مطلعه موردی: دانشگاه ارومیه)

  هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی و تمایل به کارآفرینی دانشجویان است؛ زیرا برای آموزش دانشجویان و ارتقای کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشگاه شناخت عوامل و فرآیندهای تصمیم سازی که منجر به کارآفرین شدن آن ها می شود، ضروری است. با توجه به ماهیت موضوع و هدف های تحقیق، این پژوهش ازنظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. در این پژوهش به منظور بررسی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه ارومیه با استفاده از پرسشنامه ی ویژگی های کارآفرینی کردنائیج از تعداد 360 نفر از دانشجویان دانشکده های کشاورزی، اقتصاد و مدیریت، منابع طبیعی و فنی و مهندسی به عنوان نمونه آماربرداری به تناسب تعداد دانشجویان هر دانشکده نظرسنجی به عمل آمد. از کل دانشجویان مورد بررسی در این پژوهش حدود 38% در دانشکده کشاورزی، 16% در دانشکده اقتصاد و مدیریت، 7% در دانشکده منابع طبیعی و 39% هم در دانشکده فنی و مهندسی مشغول به تحصیل بودند. تعداد اعضای خانوار و سن دانشجویان مورد مطالعه و سطح درآمد خانوادگی دانشجو و مقطع تحصیلی دانشجو با کارآفرینی و مؤلفه های آن هیچ گونه ارتباط معناداری نداشت.

  بین مؤلفه تحمل ابهام و بقیه مؤلفه های کارآفرینی و کارآفرینی، ارتباط معنادار وجود داشت. از لحاظ بیشتر مؤلفه های کارآفرینی تمامی دانشجویان مورد بررسی در سطح مشابهی قرار داشتند و از لحاظ مؤلفه کانون کنترل دانشجویان دانشکده اقتصاد و مدیریت نسبت به بقیه وضعیت کمی بهتری داشتند و از لحاظ کارآفرینی دانشکده منابع طبیعی در وضعیت کمی بهتر قرار داشته بعدازآن دانشکده اقتصاد و مدیریت و در آخر دانشکده های کشاورزی و فنی و مهندسی در وضعیت نامناسبی بودند. با توجه به نتایج حاصله، برپایی دوره های منظم آموزشی کارآفرینی و حتی تخصیص واحد درسی تحت این عنوان در برنامه ی کلاسی دانشجویان و همچنین برنامه ریزی درسی سایر کلاس ها بر اساس الگوهای کارآفرینانه ضروری می نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها