همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی شرایط رسوب نهشته های برش ده بازرگان در سازند بادامو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/08/01
  • تعداد بازدید: 183
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی شرایط رسوب نهشته های برش ده بازرگان در سازند بادامو

  در نقاط بسیاری از ایران مرکزی، همانند البرز، در اواخر لیاس اوایل دوگر، با پیشروی دریا، محیط های رسوبی دریایی  حاکم شده است در ناحیه ی کرمان، به نهشته های کربناتی این دریای پیشرونده، "سازند بادامو" نام داده شده که به طور عمده، سنگ آهک های خاکستری تیره، ماسه ای، االیتی است. در این پژوهش پس از بررسی های صحرایی، از نمونه های برداشت شده سازند بادامو در برش ده بازرگان، 54 عدد مقطع نازک تهیه گردید. کلیه این مقاطع در آزمایشگاه از جنبه ویژگی های رسوبی و مشخصه های بافتی مطالعه گردیدند و سنگ های آهکی و ماسه سنگ ها نامگذاری شده و عکس برداری از مقاطع نیز در جهات مختلف انجام شد. در نهایت ریزرخساره های مربوط به هر نمونه شناسایی گردیده اند.

  سپس با توجه به خصوصیات هر ریزرخساره و انواع اجزاء موجود در آنان، ریزرخساره های شناسایی شده در هر برش در قالب کمربندهای رخسارهای معرفی شده اند. نتایج نشان داد که در نواحی شمالی سازند بادامو (برش ده بازرگان) منجر به شناسایی مجموعه رخساره های آواری  (dt) و مجموعه رخساره های کربناته  dc)) گردیده است که در محیط های مختلف دریایی نهشته شده اند. مجموعه رخساره های آواری شامل سنگ رخساره های ) dta1-dta3 ( میباشند که معرف محیط پهنه بالای جزر و مدی (سوپراتایدال) هستند و مجموعه رخساره های کربناته شامل ریزرخساره های  (dca1-dca3)  که معرف پهنه ی بین جزر و مدی (اینترتایدال) و ریزرخساره های (dcb1-dcb5)  معرف محیط لاگونی و ریزرخساره های  (dcc1-dcc3) معرف محیط پشت سدی و ریزرخساره های  (dcd1-dcd2)  معرف محیط سدی می باشند که این ریزرخساره ها احتمالا قبل از تشکیل سد کربناته، در زمان پیشروی دریای بادامو نهشته شده اند. بطور کلی بررسی مجموعه های رخسارهای سازند بادامو در برش ده بازرگان نشان می دهند که در این برش سازند بادامو در یک سکوی کربناته از نوع رمپ پر شیب رسوب گذاری شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها