• مطالعه و بررسی نقش مدیریت دانش در مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال شهر تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/08/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/08/20
  • تعداد بازدید: 429
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مطالعه و بررسی نقش مدیریت دانش در مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال شهر تهران)

  با توجه به دگرگونی های سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمان ها به عنوان یک سیستم باز با محیط در تعامل می باشند و برای تداوم حیات نیازمند پاسخگویی به تغییرات محیطی هستند. از آنجائی که نیروی انسانی مهم ترین عامل و محور توسعه سازمان ها محسوب می شوند، تجهیز و آماده سازی این منابع برای مواجهه با تغییرات از اهمیت ویژه برخوردار است و کلیه سازمان ها با هر نوع مأموریتی باید بیش ترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش مدیریت دانش در مدیریت منابع انسانی در سازمان ثبت احوال شهر تهران بود.

  روش تحقیق این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان سازمان ثبت احوال شهر تهران (285 نفر) تشکیل می دهند. که تعدادی (164) با فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده و روایی و پایایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار pls و spss انجام شد. یافته های این تحقیق نشان داد که تمام فرضیه های تحقیق تایید شد. نسبت به یافته ها پیشنهاد می شود فضایی فراهم شود که سرمایه انسانی سازمان در خلق دانش مشارکت کند. مثلاً کارکنان می توانند در شناسایی فرآیندها و رویه های مناسب و نامناسب به سازمان کمک کنند و نشان دهند که چه ایده هایی را می توان از رویه های مناسب برای بهبود رویه های نامناسب اخذ کرد. تغییرات ساختاری از جمله ایجاد واحد تحقیق و توسعه و در نظر گرفتن مأموریت مطالعات تطبیقی و میدانی برای آن واحد نیز توصیه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم