اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • پیش بینی نشانه های میل برانگیختگی جنسی در زنان متاهل بر اساس سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی خود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 272
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پیش بینی نشانه های میل / برانگیختگی جنسی در زنان متاهل بر اساس سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی خود

  زمینه و هدف: اختلال میل/ برانگیختگی جنسی در زنان متاهل از شایع ترین مشکلات جنسی زنان و یک اختلال چند عاملی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگی و تمایزیافتگی خود در تبیین نشانه های میل/برانگیختگی جنسی زنان می باشد. مواد و روش: مطالعه ی مقطعی حاضر بر روی 228 نفر از کارمندان متاهل زن شاغل در دانشگاه شاهد و دانشجویان متاهل دانشگاه های شاهد، تهران، الزهرا و شهید بهشتی در شهر تهران در سال 98-1397 انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، فرم مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان، پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید، پرسشنامه تمایز یافتگی خود را شامل می شد. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار spss انجام شد.

  یافته ها:  بین سبک دلبستگی ایمن و نشانه های میل/ برانگیختگی جنسی در زنان رابطه مثبت و معنادار، بین سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا و نشانه های میل/برانگیختگی جنسی در زنان رابطه منفی و معنادار و بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و نشانه های میل/برانگیختگی جنسی در زنان رابطه منفی و معناداری به دست آمد. بین تمایزیافتگی خود و نشانه های میل/برانگیختگی جنسی در زنان رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که متغیر سبک دلبستگی و تمایز یافتگی خود توانایی پیش بینی درصد قابل ملاحظه ای از واریانس نشانه های میل / برانگیختگی جنسی در زنان متاهل را داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها