اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان براساس سبک زندگی ارتقاءدهنده ی سلامت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 171
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان براساس سبک زندگی ارتقاءدهنده ی سلامت

  مقدمه: کیفیت زندگی مطلوب و سبک زندگی سالم و تآمین و ارتقای سطح سلامت، از نیازهای ضروری تمام انسان ها به شمار می رود.کیفیت زندگی سالم به همراه سبک زندگیِ ارتقاء دهنده ی سلامت به عنوان راهبردهای اصلی برای حفظ سلامت افراد می باشند. باتوجه به اینکه قشرکثیری از دانشجویان را، جوانان تشکیل داده اند و به دلیل اهمیت کیفیت زندگی و سبک زندگی و سلامت افراد جوان در ارتقای سلامت جامعه،در پژوهش حاضر به بررسی پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان براساس سبک زندگی ارتقاءدهنده ی سلامت پرداخته شد.

  روش: در پژوهش حاضر، 364 دانشجو با روش نمونه گیری تصادفی، طبقه ای از دانشگاه پیام نور شیراز انتخاب و با استفاده از پرسشنامه ی 36 سوالی کیفیت زندگی واروشربون (1992)، پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکر و همکاران (1987) متغیرهای موردنظر سنجیده شدند. تجزیه تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss و بهره گیری از آمارهای توصیفی و تحلیلی همانند همبستگی و رگرسیون انجام شد.

  یافته ها: نشان داد که بین سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت با کیفیت زندگی رابطه معنادار قوی و مثبتی وجود دارد. از میان شش بعد از ابعاد سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت، مقدار میانگین متغیر رشدروحی برابر با 31.8 می باشد که کم ترین میانگین در بین متغیرهای سبک زندگی ارتقادهنده سلامت را دارد و نیز مقدار میانگین متغیر وضعیت تغذیه برابر با 3.34 می باشد که بیش ترین میانگین در بین متغیرهای سبک زندگی ارتقادهنده سلامت را دارد. از میان ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی، میانگین متغیر سلامت عمومی برابر با 3.01 می باشد که کم ترین میانگین در بین متغیرهای کیفیت زندگی را دارد و نیز مقدار میانگین متغیر عملکرد جسمی برابر با 3.86 می باشد که بیش ترین میانگین در بین متغیرهای کیفیت زندگی را دارد. نتایج نشان می دهد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی دانشجویان رابطه مثبت قوی دارند و هم چنین سبک زندگی و کیفیت زندگی دانشجویان با مقطع تحصیلی، سن،وضعیت تاهل دانشجویان رابطه معناداری دارد و تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پیش بینی کننده خوبی برای کیفیت زندگی می باشند.

  نتیجه گیری: براساس یافته های اماری به دست امده از پژوهش، می توان نتیجه گرفت که توجه به سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان، می تواند به افزایش سلامتی و پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سبک زندگی سالم و رسیدن به سطح کیفیت زندگی مطلوب بیانجامد. بنابراین با ارتقاء این متغیرها، می توان کیفیت زندگی جوانان بالاخص دانشجویان را افزایش داد که نتیجتا موجب افزایش سطح رضایت و خوشبختی و احساس شادی و سلامتی روح و جسم در آنان خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها