اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • معیارهای سرزندگی در طراحی خانه کودک؛مطالعه موردی: شهرستان بابل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 229
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  معیارهای سرزندگی در طراحی خانه کودک؛ مطالعه موردی: شهرستان بابل

  هدف از این مقاله تدوین معیارهای سرزندگی جهت طراحی خانه کودک با رویکرد سرزندگی در شهرستان بابل بوده است. بر این اساس عوامل موثری که برای سرزندگی و نشاط کودکان در خانه کودک باید توسط معماران مورد توجه قرار گیرد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری را 31 نفر از مربیان آموزشی مرکز فرهنگی هنری شماره 1 و 2 شهر بابل تشکیل دادند. حجم نمونه برابر با حجم جامعه و به صورت تمام شمار است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه با سوالات بسته می باشد. روایی سوال ها توسط اساتید دانشگاه مورد تائید قرار گرفت و ضریب پایایی سوال ها با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ برابر با 0.88 حاصل شد. از نرم افزار spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  در بخش استنباطی از تست نرمال بودن k-s ، آزمون دو جمله ای و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج نشان داد که به عقیده مربیان آموزشی مرکز فرهنگی - هنری شهر بابل، عوامل کالبدی، عوامل محیطی، رفتارهای جمعی، حس مکان، امنیت و ایمنی، خوانایی و جذابیت محیط در ایجاد حس سرزندگی در خانه کودک نقش دارند به طوری که شاخص امنیت و ایمنی کودکان، رفتارهای جمعی و جذابیت محیط به ترتیب در اولویت اول تا سوم عوامل موثری هستند که در ایجاد حس نشاط و سرزندگی در فضاهای کودک مدار نقش دارند. در ادامه حس تعلق مکان و رضایتمندی از مکان، عوامل محیطی، کالبدی و خوانایی به ترتیب در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها