همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثربخشی درمان فراشناختی (mct) بر درآمیختگی افکار و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به افسردگی در شهرستان کرمانشاه در سال 1398

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 144
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثربخشی درمان فراشناختی (mct) بر درآمیختگی افکار و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به افسردگی در شهرستان کرمانشاه در سال 1398

  این پژوهش با هدف اثربخشی درمان فراشناختی (mct) بر درآمیختگی افکار و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به افسردگی در شهرستان کرمانشاه در سال 1398 صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر مداخله ای نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. در این پژوهش جهت تعیین حجم نمونه از دو موسسه توانبخشی و نگهداری سالمندان شهر کرمانشاه استفاده شد، تعداد سالمندان نگهداری شونده در این مراکز 86 نفر شامل 46 زن و 40 مرد بود که پس از تکمیل پرسشنامه افسردگی بک (فرم 13 سوالی)که جهت تشخیص بالینی سالمندان مبتلا به افسردگی استفاده شده تعداد 30 نفر که دارای بالاترین نمره بودند به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب و در دو گروه (15 نفر آزمایش و 15 نفر گواه) قرار داده شدند و سپس ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان (دیگو، 2008) و پرسشنامه درآمیختگی افکار (ولز، 2000 ) بین هر دو گروه توزیع و داده ها ثبت شد، سپس گروه آزمایش تحت مداخلات درمان با استفاده از پروتکل درمان فراشناختی (mct) ) (ولز، 2009) در 14 جلسه 90 دقیقه ای بصورت گروهی قرار گرفتند و پس از اتمام جلسات درمان مجددا ابزارهای پژوهش بین هر دو گروه توزیع و مجددا داده ها ثبت شد، در نهایت از طریق روش آماری آزمون کواریانس چند متغیره داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج پژوهش نشان داد که درمان فراشناختی بر درآمیختگی افکار و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به افسردگی موثر بوده است و باعث کاهش درآمیختگی و افسردگی و افزایش کیفیت زندگی آنان شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها