همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مقایسه میزان پذیرش اجتماعی در زنان دور از همسر و در کنا همسر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 142
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقایسه میزان پذیرش اجتماعی در زنان دور از همسر و در کنا همسر

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان پذیرش اجتماعی در زنان دور از همسر و در کنار همسر شهر اصفهان بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان دور از همسر و در کنار همسر شهر اصفهان در سال 1397 بود. در این پژوهش با توجه به چارچوب جامعه آماری 80 نفر از زنان دور از همسر و در کنار همسر شهر اصفهان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پذیرش اجتماعی استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون t مستقل و تحلیل و آنالیز واریانس (manova) با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان پذیرش اجتماعی، در بین دو گروه (زنان دور از همسر و زنان در کنار همسر تفاوت معنادار وجود دارد).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها