اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی نقش سیگار در کیفیت زندگی سالمندان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 183
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی نقش سیگار در کیفیت زندگی سالمندان

  مقدمه: یکی از مشکلاتی که برخی از سالمندان با آن مواجه هستند و آسیب های زیادی را نیز برای آن ها به همراه دارد، مصرف دخانیات است. هدف: هدف از پژوه ش بررسی نقش سیگار در کیفیت زندگی سالمندان بود. روش: این مطالعه با رویکرد کمّی و به روش علی مقایسه ای انجام شد. جامعه آماری متشکل از تمام سالمندان شهرستان اردکان در سال 98 بود. با استفاده از روش نمونه گیری در تصادفی طبقه ای، 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی پاسخ دادند.

  در پایان نیز داده های پژوهش با استفاده از آزمون t مقایسه گروه های مستقل و در سطح معنی داری 0.05 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات کیفیت زندگی سالمندان سیگاری در مقایسه با سالمندان غیر سیگاری متفاوت بوده و سالمندان سیگاری سلامت عمومی کم تری دارند. (0.5(p< همچنین نتایج نشان داد که میانگین نمرات ابعاد کیفیت زندگی سالمندان غیر سیگاری در مقایسه با سالمندان سیگاری بیش تر است. (0.5(p< نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود به منظور کاهش مصرف سیگار در سالمندان، ابعاد کیفیت زندگی بیش تر مورد توجه قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها