• بررسی نقش خودآگاهی هیجانی و خودکارآمدی بر ازدواج موفق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/05/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/05/15
  • تعداد بازدید: 314
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی نقش خودآگاهی هیجانی و خودکارآمدی بر ازدواج موفق

  این پژوهش با هدف بررسی نقش خودکارآمدی و خودآگاهی هیجانی بر ازدواج موفق در بین زنان متاهل صورت گرفت. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان متاهل شهر مشهد که حداقل 5 سال از زندگی مشترکشان گذشته، تشکیل دادند. نمونه گیری به شکل تصادفی و چند مرحله ای به صورت مجازی انجام شد و حجم نمونه براساس جدول کرچسی و مورگان 380 نفر بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد.

  یافته ها حاکی از آن بود که بین خودکارآمدی و خودآگاهی هیجانی با ازدواج موفق ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین خودآگاهی هیجانی و خودکارآمدی به ترتیب 14 % و12 % از ازدواج موفق را پیش بینی می کنند. در نتیجه خودآگاهی هیجانی پیش بینی کننده بهتری برای ازدواج موفق می باشد. پیشنهاد می شود با توجه به اینکه یافته ها بیانگر پیش بینی ازدواج موفق از دو مولفه خودآگاهی هیجانی و خودکارآمدی بود، از این نتایج در مشاوره های ازدواج به منظور جلوگیری از روند ازدواج های ناموفق می توان استفاده کرد و کلینیک های مشاوره می توانند آزمون های خودآگاهی هیجانی و خودکارآمدی را در فرآیند مشاوره اعمال کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم