• اثر عوامل فردی- محیطی بر میزان رضایتمندی افراد از محلهء مسکونی مطالعه موردی: محله پاستور شهر همدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1461
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  رضایتمندی از محله مسکونی دارای ساختار پیچیده ای است که عوامل متعددی بر روی آن تأثیر می گذارند. این عوامل در 3 گروه اصلی متغییرهای فردی، فردی-محیطی و محیطی، قابل تقسیم بندی هستند. این پژوهش با هدف نشان دادن اهمیت توجه به مؤلفه های فردی کاربران محیط، به طراحان هنگام طراحی محیط صورت گرفته است. در این مقاله مبتنی بر روش تحقیق موردی و مبانی نظری موضوع، با انتخاب یک محله مسکونی بعنوان نمونه موردی، محیط ثابت فرض شده و میزان اثر متغییرهای دیگر، هم بطور مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر، روی رضایتمندی سنجیده شده است. نمونه آماری شامل 162 شرکت کننده بود که افراد به سوالات یک پرسشنامه در خصوص رضایتمندی از محله پاسخ دادند. پاسخ های پرسشنامه بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت مرتب شدند و داده ها توسط آزمون t تک نمونه ای، مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده عدد رضایت ساکنین محل از محله مسکونی پاستور متوسط به بالا (5<3.9104< با میانه نظری 3) ارزیابی شده است. نتایج پژوهش مشخص کرد که برخی از تفاوت های فردی بر میزان رضایتمندی از محله مسکونی مؤثر هستند. افرادی که در گروه های سنی 18 تا 30 و 30 تا 50 سال قرار میگیرند، با افزایش میزان تحصیلی شان، میزان رضایتمندی در آنها کاهش می یابد. همچنین مشخص شد که میزان تحصیلات در گروه سنی بالای 50 سال، تأثیری در میزان رضایتمندی آنان از محله مسکونی ندارد. نتایج دیگر در حوزه متغییرهای فردی- محیطی، نشان داد که با افزایش مدت سکونت، عدد رضایتمندی از محله نیز افزایش می یابد. ضمنا مدت سکونت در رابطه بین رضایتمندی همسایگی و رضایتمندی از محل سکونت، مؤثر است، به طوری که با افزایش مدت سکونت، حتی افرادی هم که از گروه همسایگی خود رضایت ندارند، از محله مسکونی خود رضایت خواهند داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها