• بررسی نقش ارزش ویژه برند بر رفتار مشتریان در باشگاه های ورزشی (مطالعه موردی: هرمزگان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/10
  • تعداد بازدید: 150
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی نقش ارزش ویژه برند بر رفتار مشتریان در باشگاه های ورزشی (مطالعه موردی: هرمزگان)

  پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. گردآوری داده ها به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری مورد مطالعه تمامی مشتریان زن و مرد شهر هرمزگان در سال 1400 می باشند که حداقل سه  ماه سابقۀ عضویت در این باشگاه های ورزشی (بدنسازی و آمادگی جسمانی) را داشتند. تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان در جامعۀ آماری، 192 شده است و روش نمونه گیری در دسترس می باشد. همچنین روش گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شده می باشد که روایی آن صوری و مورد تایید اساتید و خبرگان قرار خواهد گرفت و پایایی آن مورد سنجش قرار خواهد گرفت همچنین برای تجزیه و تحلیل های آماری از آزمون های آماری اسپیرمن استفاده خواهد شد.

  به نظر می رسد بین آگاهی از برند و رفتار شهروندی رابطه معناداری باشد همبستگی اسپیرمن بین آگاهی از برند و رفتار شهروندی در سطح معنی داری 0.000 و ضریب همبستگی اسپیرمن 0.892 و  با 95 درصد اطمینان می توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد. به نظر می رسد بین وفاداری به برند و رفتار شهروندی رابطه معناداری باشد. همبستگی اسپیرمن بین بین وفاداری به برند و رفتار شهروندی در سطح معنی داری 0.000 و  ضریب همبستگی اسپیرمن 0.847 و با 95 درصد اطمینان می توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد. به نظر می رسد بین کیفیت درک شده از برند و رفتار شهروندی رابطه معناداری باشد همبستگی اسپیرمن بین کیفیت درک شده از برند و رفتار شهروندی در سطح معنی داری 0.000 و ضریب همبستگی اسپیرمن 0.931 و  با 95 درصد اطمینان می توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها