• تحلیل سهم آموزش های مهارتی هنرستان های فنی و حرفه ای استان هرمزگان در برنامه ششم توسعه و تناسب آن با نیازهای آموزشی صنایع کوچک استان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 189
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل سهم آموزش های مهارتی هنرستان های فنی و حرفه ای استان هرمزگان در برنامه ششم توسعه و تناسب آن با نیازهای آموزشی صنایع کوچک استان

  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سهم آموزش های مهارتی هنرستان های فنی و حرفه ای استان هرمزگان در طول برنامه ششم توسعه و تناسب آن با نیازهای آموزشی صنایع کوچک در استان می باشد. روش پژوهش، روش آمیخته (کمی- کیفی) از نوع اکتشافی بود، که از روش تحلیل محتوا و تحلیل اسناد در بخش کیفی و از روش پیمایشی در بخش کمی استفاده شد. در این پژوهش برای جمع آوری داده های کمی سهم آموزش های مهارتی از سامانه "سناد" و قانون برنامه ششم توسعه استفاده شده است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی، 10 نفر از مدیران و کارشناسان شهرک های صنعتی استان هرمزگان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با شیوه ی انتخاب موارد مطلوب، انتخاب گردیدند و با آنان مصاحبه ی نیمه ساختمند صورت گرفت. مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج آن، در قالب نیازهای آموزشی صنایع کوچک، استخراج شدند.

  در بخش کمی، 55 نفر از مدیران و هنرآموزان هنرستان های فنی و حرفه ای استان با روش سرشماری، و 70  نفر از مدیران و کارشناسان شهرک های صنعتی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. یک پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 0.91 که روایی آن به تایید رسیده بود، در اختیار هنرستان های فنی و حرفه ای قرار گرفت. همچنین 10 پرسشنامه در قالب نیازهای آموزشی 10 مورد از صنایع کوچک در اختیار مدیران و کارشناسان شهرک های صنعتی استان قرار گرفت. نتایج یافته های تحقیق در بخش اول که مربوط به سهم آموزش های مهارتی در استان بود نشان داد که این سهم در استان هرمزگان 40.08 درصد می باشد و 10 درصد با سهم هدف گذاری شده در برنامه ششم توسعه  که 50 درصد می باشد فاصله دارد و علاوه برآن توازنی بین آموزش های مهارتی در استان از نظر جنسیت و موقعیت جغرافیایی وجود ندارد. نتایج یافته های تحقیق در بخش دوم نشان داد که بین آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک استان هرمزگان انطباقی وجود ندارد. و نیازهای آموزشی برخی از صنایع کوچک در بخش عمومی و اختصاصی شناسایی شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها