• تحلیل محتوای کتاب ریاضی چهارم دبستان سال1400-1399 براساس پنج شاخص حیطه شناختی بلوم، ویلیام رومی و روش خوانایی سنجی فرای، فلش، گانینگ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 201
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل محتوای کتاب ریاضی چهارم دبستان سال1400-1399 براساس پنج شاخص حیطه شناختی بلوم، ویلیام رومی و روش خوانایی سنجی فرای، فلش، گانینگ

  پژوهش حاضر باهدف مطالعه، ارزیابی، طبقه بندی حیطه شناختی بلوم، سنجش خوانایی، میزان فعال یاغیر فعال بودن کتاب ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی براساس پنج شاخص ودسترسی به میزان پایبندی محتوای آن به رعایت اصول برنامه ریزی درتنظیم ساختار، است. روش تحلیل محتوا از روش های توصیفی می باشد و پنج شاخص ارزیابی دراین پژوهش حیطه شناختی بلوم، ویلیام رومی، فرای، فلش، گانینگ می باشد. جامعه ی مورد مطالعه دراین پژوهش، کتاب ریاضی پایه چهارم بوده وبرای شاخص حیطه شناختی بلوم و ویلیام رومی سؤال های کتاب تحت عنوان فعالیت، کاردرکلاس وتمرین و برای شاخص های فرای، فلش وگانینگ سه نمونه ازابتدا، وسط وانتهای کتاب به عنوان نمونه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

  درتحلیل داده ها ازآمار توصیفی یعنی نمودار خطی ودرصد فراوانی استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات، سیاهه ی تحلیل مبتنی بر روش ویلیام رومی است که براساس مبانی نظری تهیه و روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی تأیید شد. نتایج بدست آمده از طبقات مختلف بعدشناختی نشان داد که سطح کاربرد بیشترین درصد سؤال ها (33.98) وسطح دانش کمترین درصد سؤال ها (4.98) رابه خود اختصاص دادند که نتیجه تحقیق به طورکلی حاکی از پراکندگی نامتوازن سطح سؤال ها رادربردارد. برای اجرای روش ویلیام رومی تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که سؤالات کتاب با ضریب درگیری 1.2 فعال و پویاست. برای اجرای روش فرای، فلش و گانینگ سه نمونه 100 کلمه ای از ابتدا، وسط و انتهای کتاب انتخاب شد. نتایج حاصل از تحلیل آن نشان داد که اصل ساده به دشوار در تنظیم محتوای کتاب رعایت نشده است و قدرت خوانایی وسطح کلاسی نسبت به کلاس چهارم تناسب ندارد و دشوار است و محتوای مطالب درحد مستقل و خود خوان نیست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها