• مقایسه تأثیر وابستگی به اینترنت و سبک تربیتی ‏‏خانواده بر رفتارهای جامعه پسند دانش آموزان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 139
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقایسه تأثیر وابستگی به اینترنت و سبک تربیتی ‏‏خانواده بر رفتارهای جامعه پسند دانش آموزان

  هدف این تحقیق مقایسه تأثیر وابستگی به اینترنت و سبک تربیتی ‏‏خانواده بر رفتارهای جامعه پسند دانش آموزان بود. جامعه ی ‏آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان متوسطه شهر ارومیه بود ‏که براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش تصادفی خوشه ای 370 نفر به عنوان نمونه ‏انتخاب شدند. روش این تحقیق از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی می باشد. ‏ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه های استاندارد بود که روایی و پایایی آنها تایید شد. پایایی پرسشنامه ها بر اساس آلفای کرونباخ برای رفتار جامعه پسند‏0.77‏،‏ و مقیاس سبک تربیتی‏ 0.73 و وابستگی به اینترنت 0.80 به دست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss  نشان داد که ‏سبک تربیتی خانواده ‏‏ و وابستگی به اینترنت  با رفتار جامعه پسند دانش آموزان ‏ارتباط معناداری دارد. متغیر سبک تربیتی خانواده ‏حدود 0.278  درصد از رفتار جامعه پسند را تبیین می کند و متغیر وابستگی به اینترنت ‏حدود 0.737 درصد از رفتار جامعه پسند را تبیین می کند‏. بنابراین می توان گفت که وابستگی به اینترنت تاثیر بالاتری نسبت به سبک های تربیتی والدین بر رفتار جامعه پسند دانش آموزان دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها