• میزان اثر بخشی الگوی آموزشی گانیه بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سوم

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 153
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  میزان اثر بخشی الگوی آموزشی گانیه بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سوم

  هدف این پژوهش بررسی میزان اثر بخشی الگوی آموزشی گانیه بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سوم بود. برای رسیدن به این هدف از روش آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه این پژوهش تمامی دانش آموزان سوم ابتدایی دختر شهرستان بختگان و نمونه آن 40نفر از این جامعه بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و در دو گروه گواه و آزمایشی قرار گرفتند که برای هر دو گروه پیش آزمون، پس آزمون و آزمون یادداری اجرا شد. آموزش برای گروه گواه از طریق روش سنتی و برای گروه آزمایشی از طریق الگوی آموزشی گانیه ارائه شد. برای تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی، شاخص هایی نظیر میانگین و انحراف استاندارد نمرات مورد استفاده قرار گرفته است و در بخش آمار استتنباطی و برای بررسی فرضیه پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس بهره گرفته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها